CBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืน

CBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืน

CBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืนCBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืน

จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย พบว่ามีคนพิการรวม 2,116,751 คน ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ(1) โดยประชากรไทยมี 66.15 ล้านคน(2) และมีจำนวนคนพิการอยู่ 3.2% ถึงแม้ว่าฟังแล้วจะเหมือนมีจำนวนน้อยแต่นั่นก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่คนพิการอาจจะถูกละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแผนพัฒนาเชิงนโยบายที่จะทำให้ผู้พิการได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ

CBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ทั้งนี้โครงการพัฒนากลไกการทำงานผ่านศูนย์บริการและหน่วยจัดการให้คนพิการฯ เครือข่ายภาคเหนือ 5 จังหวัด เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอน หนึ่งในภาคีหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สู่การเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ผ่านศูนย์บริการคนพิการที่ดำเนินการโดยชุมชน พร้อมคณะทำงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ด้วยการใช้กระบวนการ Community-Based Rehabilitation: CBR หรือ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 

 

 

ถือเป็นกลวิธีสำคัญที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้คนพิการได้มีความเท่าเทียมในโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการในพื้นที่ หรือชุมชนนั้น ๆ ได้มีทั้งพลังกาย พลังใจ และเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม พร้อมได้รับการส่งเสริมให้ฝึกอาชีพ เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผัก ร้านซักรีด การทำขนม โดยทำเป็นทั้งรายกลุ่มและรายเดี่ยว ได้รับการศึกษาซึ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการทางสังคม โดยหนุนคนพิการเข้าทำงานในระบบของหน่วยงานภาครัฐในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น หมอนวด แม่บ้าน ธุรการ ช่างชุมชน เป็นต้น

 

 

 

เชื่อว่าในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำลังทำงานหนุนเสริมคนพิการเอง ก็มีแนวทางเสริมสร้างให้คนพิการได้มีโอกาสเช่นกัน และนี่จะเป็นโอกาสสำคัญของการได้ส่งเสียงและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยกัน นำไปสู่การขยายผลอันเป็นประโยชน์และยั่งยืน

CBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืน CBR ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างสรรค์พลังคนพิการอย่างยั่งยืน

สำหรับท่านใดหรือหน่วยงานไหน ที่มีความสนใจในบทเรียนการดำเนินงานด้วยกระบวนการ Community-Based Rehabilitation: CBR โดยชุมชน ผ่านเวทีเสวนา พร้อมเปิดประเด็นข้อเสนอเชิงนโนบาย ในห้องย่อย “มุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการคนพิการโดยชุมชน พร้อมสะท้อนเรื่องราว คิด  เห็น  ทำ  อย่างไร ให้ใจเกินร้อย” ณ งาน Voice of the voiceless ครั้งที่ 2 – ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย โปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ: นับเราด้วยคน และเว็บไซต์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กันได้เลย

ที่มา:

1. ข้อมูลโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.dep.go.th/images/uploads/files/Situation_june65.pdf

2. ตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

#สสส #นับเราด้วยคน #Vov2 #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #voiceofthevoiceless #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment