Accessibility

Font Size
Color
Normal
White-Black
Black-Yellow

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป้าหมาย

แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

                            แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนานวัตกรรมความรู้ 2) การพัฒนานโยบายเพื่อลดช่องว่าง ข้อจำกัด หรืออุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและบริการพื้นฐานทางด้านสังคม 3) การพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่าย 4) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และ 5) การสื่อสารสังคมเพื่อเปลี่ยนทัศคติต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยใช้แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาองค์ความรู้ และต้นแบบกระบวนการทำงาน 2) การพัฒนาและเสริมศักยภาพคนทำงาน นักวิชาการ และเครือข่ายคนทำงาน และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยหนุนเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทุกมิติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การดำเนินงานมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพเพื่อให้ทุกคนมี “สิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า พึ่งพาตัวเอง” ที่นำไปสู่การส่งเสริมความเข้มแข็งและการจัดการตัวเองของประชากรกลุ่มเฉพาะทั้ง 10 กลุ่มได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ กลุ่มชาติพันธุ์  ประชากรข้ามชาติ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้ต้องขัง มุสลิมไทย แสดงเป็นกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนานวัตกรรมความรู้ 2) การพัฒนานโยบายเพื่อลดช่องว่าง ข้อจำกัด หรืออุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและบริการพื้นฐานทางด้านสังคม 3) การพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่าย 4) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และ 5) การสื่อสารสังคมเพื่อเปลี่ยนทัศคติต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยใช้แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาองค์ความรู้ และต้นแบบกระบวนการทำงาน 2) การพัฒนาและเสริมศักยภาพคนทำงาน นักวิชาการ และเครือข่ายคนทำงาน และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยหนุนเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทุกมิติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การดำเนินงานมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพเพื่อให้ทุกคนมี “สิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า พึ่งพาตัวเอง” ที่นำไปสู่การส่งเสริมความเข้มแข็งและการจัดการตัวเองของประชากรกลุ่มเฉพาะทั้ง 10 กลุ่มได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ กลุ่มชาติพันธุ์ ประชากรข้ามชาติ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้ต้องขัง มุสลิมไทย แสดงเป็นกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

                   แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะได้กำหนดเป้าหมายการทำงานในระยะ 1 ปี โดยทบทวนสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีหลัก พร้อมทั้งนำทิศทางเป้าหมาย 10 ปี (2565-2574) และแผนดำเนินการ 5 ปี (2566-2570) เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566 ภายใต้ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

                   1) เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ จำนวนอย่างน้อย 6 ประเด็นในอย่างน้อย 6 กลุ่มประชากร

                   2) เกิดการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะ (Public Campaign) ที่แสดงถึงความเข้าใจ และเจตคติของสังคมที่ยอมรับความหลากหลายและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ อย่างน้อย 3 ประเด็น

                   3) เกิดโมเดลต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะ ลดความเหลื่อมล้ำ และลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะที่สามารถยกระดับไปสู่การขยายผลได้ อย่างน้อย 6 รูปแบบ

                   4) เกิดชุดข้อมูลดิจิทัล (Digital Dataset) เพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ภายใต้กรอบแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่นำไปสู่การลดความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล

                   5) ข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะอย่างมีส่วนร่วมอย่างน้อย 3 ประเด็น

                    1) ร่วมกับแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในการสร้างเสริมทักษะทางสมอง (EF) ในผู้สูงวัยเพื่อป้องกัน/หรือลดความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงวัย หรือผู้ที่กำลังก้าวสู่วัยสูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1

                   2) เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกับแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างวัย ผ่านกระบวนการสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save