ห้องย่อย 7: สุขภาวะดีตามวิถีมุสลิม

                           ใช้แนวคิดตามหลักการอิสลามและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดี และพัฒนาแนวทางเพื่อลดความไม่เท่าเทียมทางสุขภาวะในมุสลิมไทย ทั้งระหว่างมุสลิมไทยกับคนกลุ่มอื่น และระหว่างมุสลิมไทยด้วยกัน

กำหนดการ

Sapphire 109

เวลา กิจกรรม
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.15 น. เปิดเวทีเสวนา
โดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
13.15-14.15 น. เสวนา “สุขภาวะดีตามวิถีมุสลิม”
โดย
 • ผศ.ดร.นฐิตา หวังโซ๊ะ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • ดร.สันต์ชัย ยุติกา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • นายอนัส เจริญมิน นักวิจัยอิสระ
 • นางสาวฮาบีบะห์ แตเป๊าะ นักวิจัยอิสระ
 • ดำเนินรายการ โดย นายดาวุด ทับอุไร
  14.15-14.45 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ประเด็น “สุขภาวะดีตามวิถีมุสลิม”
  14.45-15.00 น. มอบรางวัล “ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ สสม.”
  15.00-16.00 น. เล่าสู่กันฟัง “ป่วยเพราะไม่รู้”
  โดย
 • คุณสุทธิดา วิชัยชาติ คณะทำงาน สสม.
 • คุณอาหรี หมาดโหยด คณะทำงาน สสม.
 • คุณกัญตณา โกสิลทร์ เครือข่าย สสม.
 • ดำเนินรายการ โดย นายดาวุด ทับอุไร
  16.00-16.30 น. เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “ป่วยเพราะไม่รู้”
  16.30-16.50 น. สรุปผลเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเละก้าวต่อไป ในการดำเนินการเพื่อสุขภาวะดีตามวิถีมุสลิม
  16.50-17.00 น. ปิดเสวนา
  โดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

  สุขภาพดีวิถีมุสลิม เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ใช่และการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เริ่มปี 2546 โดยการสนับสนุนของ สสส. เริ่มต้นด้วยความตั้งใจ จากการเช่ารถตู้ตระเวณไปในทุกพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่ เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจ ให้เราสามารถกลับมาเขียนแผนงานที่จะดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องมุสลิมได้อย่างทั่วถึง

  จนเกิดแนวความคิดพัฒนาเขตสุขภาวะมัสยิดครบวงจรขึ้น สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการมัสยิดครบวงจร เมื่อประมาณ ปี 2552 ด้วยพันธกิจของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) และความหวังที่จะเห็นสังคมมุสลิม ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านผู้นำองค์กรในพื้นที่ สร้างแนวร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสังคมมุสลิมให้มีสุขภาวะที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักศาสนาและการสร้างกลไกทางสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมมุสลิมไทย นำไปสู่การพัฒนามัสยิดและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ในทุกมิติ

  เสวนา “สุขภาวะดีตามวิถีมุสลิม”

  ในช่วงที่ผ่านมาเราทำการศึกษาความไม่เท่าเทียมของกลุ่มมุสลิมไทยใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงการทบทวนข้อมูลระดับประเทศ

            จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า กลุ่มมุสลิมยังมีปัญหาเรื่องความจน หนี้สิน ปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ และการเป็นโรคต่าง ๆ ทั้งเบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด ทั้งจากวิถีวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร รวมถึงมุสลิมส่วนมากยังไม่ดูแลตนเอง ไม่ตรวจสุขภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นประเด็นที่เรายังต้องติดตามศึกษาต่อไป เพราะในความเป็นจริงเราต้องจัดการกับข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยต้องลงพื้นที่เพื่อทราบสาเหตุก่อน จึงจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อผลักดันในเชิงแนวคิดและนโยบายต่อไป

  อีกทั้งต้องการให้สื่อช่วยนำเสนอสิ่งที่ถูกต้อง และมีการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยมีแนวคิดให้เผยแพร่ในช่วงคุตบะห์วันศุกร์ และสอดแทรกในรายการต่าง ๆ รวมถึงใช้เครื่องมือทางศาสนา เช่น กองทุนซะกาตให้มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  สรุปประเด็นถามตอบบนเวที

  1. เรื่องคนพิการในชุมชนไม่เคยถูกพูดถึง ในมัสยิดหรือวัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ยังมีน้อย

  2. ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องนโยบายกัญชา ซึ่งยังมีประเด็นที่เราต้องผลักดันต่อไป เราควรมีการพูดคุยในเชิงนโยบายมากขึ้นกว่านี้ โดยเฉพาะนโยบายด้านยาเสพติด ทั้งในเรื่องกัญชา ยาสูบ และอื่น ๆ เพื่อที่จะจัดการปัญหาในระยะยาวได้

  3. นำเสนอว่าทุกมัสยิดต้องเริ่มทำข้อมูลแบบนี้บ้าง ว่าในชุมชนของเราทุกคน มีปัญหาสุขภาพ มีคนจน คนป่วย อยู่เท่าไหร่ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวางแผนงานของเราเอง

  4. อยากให้มีแผนงานนโยบายเกี่ยวกับการให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

  5. เราต้องยอมรับว่ามุสลิมเรายังมีคนดื่มสุราจริง เราต้องเรียนรู้และยอมรับเพื่อจะแก้ปัญหาให้ถูกจุด

  เล่าสู่กันฟัง “ป่วยเพราะไม่รู้”

            “ป่วยเพราะไม่รู้” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อหวังให้พี่น้องมุสลิม มีความรอบรู้ทางสุขภาพ หมายถึงความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เป็นทักษะการวางแผนการดูแลสุขภาพของเราทั้งชีวิต ซึ่งพบว่าคนมุสลิมส่วนมากยังไม่เข้าใจโรคต่าง ๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในการรับข้อมูล เราจึงพยายามทบทวนประสบการณ์ของผู้คนผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างบทเรียนที่จะสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคน

            กระบวนการสุนทรียสนทนาดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องใช้การจัดการกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การทำกลุ่มพูดคุยเป็นกลุ่มใหญ่ การพูดคุยแบบกลุ่มย่อย และการลงพื้นที่สัมภาษณ์ จนเกิดการตกผลึกข้อมูล

  และในวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ฟังสั้น ๆ เพื่อให้เห็นว่าบางครั้งอาการป่วยอาจเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึง “ป่วยเพราะไม่รู้ มีปัญหาแอลกอฮอล์สะสมในตับมากเกินไป ทั้งที่ไม่เคยกินเหล้า แต่จากการใช้สเปรย์ทำผมให้ลูกค้าโดยไม่ได้ป้องกัน ทำให้เกิดการสะสมของแอลกอฮอล์ในตับจนใกล้จะเป็นโรคเบาหวาน จนถึงตับแข็ง จึงต้องเรียนรู้ที่จะดูแลจัดการตนเองให้ดีขึ้น” – กรณีศึกษา คุณกัญตนา โกสิลทร์

  สิ่งที่เราคาดหวังอะไรจากการทำหนังสือ

  หนังสือเล่มนี้พยายามรวบรวม ความรู้ เรื่องที่เป็นประสบการณ์ เพื่อให้เป็นความรู้ แรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ดูแลและพัฒนาตนเอง หนังสือเล่มนี้คือบทเรียนชีวิตของคนแต่ละคน คือช่วงเวลาความเป็นความตายที่แต่ละคนได้เผชิญและนำมาแบ่งปัน จึงมีคุณค่ามาก ๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุด นอกจากการเรียนรู้แล้ว เราต้องนำความรู้มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราให้ได้

  สุดท้ายนี้เราเชื่อว่า พฤติกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต วัฒนธรรมการกิน เป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อสุขภาพ เราไม่สามารถย้อนกลับไปในวันที่เราสุขภาพดีได้ แล้วเราจะทำอย่างไรดีที่จะดูแลตัวเองในวันนี้ เท่าทันกับปัญหาที่ก่อตัว ให้เราสามารถดูแล ฟื้นฟู รวมถึงป้องกันให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงได้ยาวนานที่สุด

  บทความ:  งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566
  โดย บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
  ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to documentation.


  Download
  Shares:
  QR Code :
  QR Code

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please input comment