ห้องย่อยกิจกรรม: ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งต้องเล่า: เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านละครของผู้ถูกกดขี่ โดย คณะละครมาร็องดู

ห้องย่อยกิจกรรม: ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งต้องเล่า: เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านละครของผู้ถูกกดขี่ โดย คณะละครมาร็องดู

                  ให้การละครของผู้ถูกกดขี่ เป็นกระบวนการทางศิลปะเพื่อที่จะร่วมกันสำรวจความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม โดยในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 นี้ จัดให้มีห้องย่อยกิจกรรม หัวข้อ “ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งต้องเล่า: เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านละครของผู้ถูกกดขี่” โดย คณะละครมาร็องดู จัดในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Sapphire 108 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

                 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำกระบวนการละครของผู้ถูกกดขี่ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแบบฝึกหัด หรือเกม ไปทดลองใช้กับงานของตนเอง ในการแนะนำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเน้นการกระทำและการสะท้อนย้อนคิด โดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างละครสั้น ๆ ที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยฝึกเล่าจากประสบการณ์ตรงของตนเองในการเป็นผู้ถูกกดขี่

              โดยรายละเอียดห้องย่อยกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย

  • แนะนำกระบวนการละครของผู้ถูกกดขี่ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม
    โดย คุณศรชัย ฉัตรวิริยะชัย Artistic Director คณะละครมาร็องดู
  • การเล่นเกมทางการละคร เพื่อทำความรู้จักและคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วม
  • การทดลองทำแบบฝึกหัดทางการละคร เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ร่างกาย เพื่อให้รู้จักกับความเหลื่อมล้ำโดยผ่านการปฏิบัติ
  • การทำละคร “แทรกสด” สั้น ๆ 3 – 5 นาทีเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำโดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้สร้างละครเอง

             สำหรับท่านใดสนใจเข้าร่วมห้องย่อยกิจกรรมนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

เพื่อร่วมกันส่งต่อพลัง สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้ทุกเสียงได้รับฟัง และเกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพให้กับทุกคนในสังคม

                โดยห้องย่อยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment