ห้องย่อยกิจกรรม: อ่านมนุษย์ ธนาคารจิตอาสา

ห้องย่อยกิจกรรม: อ่านมนุษย์ ธนาคารจิตอาสา

                                  อีกกิจกรรมห้องย่อยที่น่าสนใจในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” นั่นก็คือ กิจกรรม “อ่านมนุษย์” โดยธนาคารจิตอาสา ซึ่งจะจัดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Sapphire 106 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

                                  งานอ่านมนุษย์ เป็นการเรียนรู้กันระหว่างบุคคลที่แตกต่างเพื่อเปลี่ยนเจตคติและเน้นสร้างความเข้าอกเข้าใจกัน (empathy) ในความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ความคิด ความเชื่อ รูปแบบชีวิต และนำไปสู่สังคมที่ยอมรับความหลากหลาย

                                 โดยมีรูปแบบการจัดงานให้ผู้เข้าร่วมจะได้มาอ่านหนังสือมนุษย์ที่สังคมมันจะมีความเข้าใจผิด อคติหรือการตัดสินพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัว (ประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ) เป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากตัวจริงเสียงจริงของลักษณะที่เรามีอคติทั้งโดยรู้และไม่รู้ตัว ได้รับฟังจนเกิดความเข้าอกเข้าใจและเห็นความแตกต่างหลากหลายที่มีจุดร่วมเหมือนกัน

                                 กิจกรรมนี้จัดจำนวน 2 รอบละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยรับสมัครคนอ่านรอบละไม่เกิน 30 คน โดยมีผู้อ่าน 1 – 2 คน ต่อหนังสือมนุษย์ 1 คน ในแต่ละรอบประกอบด้วย เตรียมความพร้อมผู้อ่าน อ่านมนุษย์ และสะท้อนกิจกรรม

  • รอบที่ 1 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
  • รอบที่ 2 เวลา 15.30 – 17.00 น. 

                              นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีนิทรรศการที่ชวนให้ได้บอกเล่าความคิด ความเชื่อที่มีต่อประชากรกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ หรือบอกความคิดความเชื่อของตนที่เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะนั้น ๆ 

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment