คำกล่าว : คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

คำกล่าว คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

” สสส.และภาคีเครือข่าย ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า การมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสากล ที่ประชาชนทุกคนควรได้รับการดูแล ให้เข้าถึงสิทธิบริการทางสุขภาพ สวัสดิการต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ต้องเห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาวะของตัวเอง ในช่วงสถานการณ์ปกติและในยามวิกฤตจากการเจ็บป่วยทางสุขภาพ ขณะที่พลเมืองและชุมชนต่างๆ จำเป็นต้องมีสิทธิที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะต้องกำหนดทิศทางหรือแผนการดำเนินงานให้คำนึงถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ที่มีความเปราะบางและความเสี่ยงในการใช้ชีวิต จึงจำเป็นต้องได้รับกระบวนการพิเศษในการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพจากนโยบายที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆ ด้วยการสนับสนุนกลไกและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพทางตรงและทางอ้อม”
.
คำกล่าวโดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
.
ส่วนหนึ่งในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ภายใต้เเนวคิด “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand diamond อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กทม.
.
ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่
Voice of the Voiceless 2nd : https://section09.thaihealth.or.th/voiceofthevoiceless2nd/
WEBSITE : https://section09.thaihealth.or.th/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC1Tm-YdvZCUTJ7mYlTdd-Ng

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment