ห้องย่อยวิชาการ: การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย

ห้องย่อยวิชาการ: การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียง…ของห้องย่อยวิชาการการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ เรียนรู้กับเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของการสร้างรายได้สำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่  ชวนฟังเสวนาขยายมุมมองและขยับการเปลี่ยนแปลง ทุกเรื่องราวที่จะสร้างให้ทุกคนในสังคมทัดเทียมกัน

ห้องย่อยวิชาการ: การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย

1. ช่วง เขย่า เขยิบ ขยาย  ผ่านเรื่องราวบุคคลต้นแบบ

“การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ” แชร์ประสบการณ์และบทเรียนการขับเคลื่อนงาน ปัจจัยความสำเร็จ และโอกาสการขยายผล รวมถึงประเด็นความท้าทายต่าง ๆ โดยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่

 • 1. คุณอภิชาติ การุณกรสกุล: การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จากนวัตกรรมนำร่อง… สู่กลไกยั่งยืน
 • 2. นพ.สันติ ลาภเบญจกุล: การประยุกต์ Model การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ขยายผล…ระบบบริการชุมชนแบบองค์รวม
 • 3. อ.มานพ เอี่ยมสอาด: ต้นแบบ SE ขององค์กรคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
 • 4. คุณสมพร หารพรหม: การสร้างตัวตน สู่การยอมรับทางสังคมกับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไร้บ้าน
 • 5. นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา: ESG กับการลดความยากจนข้ามรุ่นในสังคม
 • 6. คุณณัฐภัทร ทวีกาญจน์: ทิศทางและแนวโน้มใหม่ของการสร้างอาชีพตาม Megatrend เทรนด์ใหม่ในอนาคต
 • 7. คุณประสาน อิงคนันท์: มุมมองคนทำงานขับเคลื่อนด้านสื่อสารสังคม ผ่านมิติการมีอาชีพและมีรายได้ของประชากรกลุ่มเฉพาะ
ห้องย่อยวิชาการ: การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย

2.เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคปฏิบัติการของพื้นที่

ร่วมแลกเปลี่ยนและสะท้อนอุปสรรค ความต้องการโอกาส และความท้าทายในการสร้างรายได้ในแต่ละกลุ่มประชากรเฉพาะ

 • 1. คุณสุจิน รุ่งสว่าง: เสียงเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • 2. คุณกรรณิการ์ ปู่จินะ: เสียงกลุ่มคนไร้บ้าน
 • 3. คุณอรนุช เลิศกุลดิลก ศูนย์เพลินวัย forOldy: เสียงกลุ่มผู้สูงอายุ
 • 4. คุณธาม บันลือธัญลักษณ์: เสียงคนพิการรุ่นใหม่
 • 5. คุณเรณู เล็กนิมิตร นายก อบต.บางคนที: เสียงคนทำงานจากพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ
ห้องย่อยวิชาการ: การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย

3. บทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนในการสนับสนุน ขยายผล และลดปัญหาอุปสรรค

 • ประเด็นประชากรกลุ่มเฉพาะ คนไร้บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบผ่านการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรุงเทพมหานคร
  1. คุณภาณุมาศ สุขอัมพร: ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • การขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และการมีอาชีพ มีงานทำของกลุ่มประชากรเฉพาะ
  2. คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์: ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการและประชากรกลุ่มเฉพาะ
  3. คุณนาวิน ธาราแสวง: สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และโอกาสด้านอาชีพของประชากรกลุ่มเฉพาะ
  4. คุณธนสุนทร สว่างสาลี: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 • ก้าวต่อไปของ “การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ”
  5. ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พบกับห้องย่อยวิชาการนี้ได้ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น. ห้อง Grand diamond ส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำหรับท่านใดที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment