ห้องย่อยวิชาการ: สิทธิสวัสดิการเสมอกันสู่สังคมเท่าเทียมเสมอหน้า โดย เครือข่ายขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (คคสส.)

ห้องย่อยวิชาการ: สิทธิสวัสดิการเสมอกันสู่สังคมเท่าเทียมเสมอหน้า โดย เครือข่ายขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (คคสส.)

พบกับปาฐกถาวิชาการ และสถานีการเรียนรู้สวัสดิการ 5 ฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์สวัสดิการสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความเปราะบางของประชากรกลุ่มเฉพาะ เปิดพื้นที่โอกาสแห่งการสนทนาว่าด้วยข้อเสนอการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการเพื่อการคุ้มครองทางสังคม แนวทางการปฏิรูประบบภาษีและงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมทางสังคม พร้อมสนุกไปกับบอร์ดเกม Welfare Choice

เปิดห้องย่อยวิชาการร่วมเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ โดยวิทยากรและแขกรับเชิญทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • สวัสดิการเพื่อทุกคน การขับเคลื่อนสู่ความเท่าเทียม

โดย คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม ฯ (คคสส.) ผู้ประสานงานเครือข่าย We Fair

  • การปาฐกถาวิชาการ “สิทธิสวัสดิการเสมอกัน สู่สังคมเท่าเทียมเสมอหน้า”

– “แนวทางการสร้างระบบภาษีและการปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการ”

    โดย ศ. ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– “ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการ”

    โดย รศ. ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– “สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางในสังคมไทย”

   โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • กิจกรรมการเรียนรู้ บอร์ดเกม Welfare Choice

การเรียนรู้ชุมชนจำลองชนชั้นทางสังคมกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

– รอบที่ 1 สวัสดิการสวัสดิกรรม

– รอบที่ 2 บททดลองการออกแบบความเท่าเทียม

– รอบที่ 3 ฉันทามติสู่ทางเลือกสวัสดิการสังคม

  • กิจกรรมการเรียนรู้ “การ์ดเกมสถานีสวัสดิการกับประชากรกลุ่มเฉพาะ”

การเรียนรู้สิทธิสวัสดิการกับสิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะ 5 ฐาน ได้แก่

1. เด็กเล็ก

2. การศึกษา

3. ผู้สูงอายุ

4. สตรี

5. ภาษีงบประมาณเพื่อสวัสดิการ

พบกับห้องย่อยวิชาการนี้ได้ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้อง Sapphire 202 ส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำหรับท่านใดที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่

Voice of the Voiceless 2nd: https://section09.thaihealth.or.th/voiceofthevoiceless2nd/

Website: https://section09.thaihealth.or.th/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1Tm-YdvZCUTJ7mYlTdd-Ng

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment