ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม

ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม
                   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้ทุกคนมี “สิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า พึ่งพาตัวเอง” นำไปสู่การส่งเสริมความเข้มแข็ง และการจัดการตัวเองของประชากรกลุ่มเฉพาะได้อย่างเหมาะสมทั้ง 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้ต้องขัง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และมุสลิม
                  ซึ่งในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ได้มีช่วงปาฐกถาที่น่าสนใจ หัวข้อ “ทศวรรษต่อไปของ สสส. กับการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-09.45 น. ณ ห้อง Grand Diamond อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
สำหรับท่านใดสนใจเข้าร่วมห้องย่อยวิชาการนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy
เพื่อร่วมกันส่งต่อพลัง สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้ทุกเสียงได้รับฟัง และเกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพให้กับทุกคนในสังคม
ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment