งานที่ทุกคนจะได้รับฟังและร่วมส่งเสียง สู่นโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้เราเท่าเทียมกัน

งานที่ทุกคนจะได้รับฟังและร่วมส่งเสียง สู่นโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้เราเท่าเทียมกัน

สุขภาพของประชากรในประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาวะที่ดีของสังคม ไม่เพียงคนส่วนใหญ่เท่านั้น ที่ได้เข้าถึงบริการและได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมสุขภาพ แต่หมายรวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบาง คนชายขอบ หรือประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆ ที่ควรได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพ เป็นสังคมที่ทุกคนมีสิทธิทางสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม

เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ที่เป็นปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพนั้น (Social Determinants of Health: SDH) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ได้ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานผ่านแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ จำนวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้ต้องขัง และมุสลิมไทย ได้ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบกลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในประชากรกลุ่มเฉพาะ

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) จึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย ตัวแทนกลุ่มประชากรเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลงานเชิงประจักษ์ในหลายประเด็นจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมาใน “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การปาฐกถา เสวนาวิชาการ การบรรยายทางวิชาการ การมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award กิจกรรมและการแสดงจากภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ ของภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ

การจัดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 นี้ นอกจากจะได้พัฒนาและต่อยอดกระบวนการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายด้วยกันแล้ว ยังเป็นการได้ร่วมกันส่งเสียงอย่างมีพลัง เพื่อสื่อสารสังคมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มเฉพาะ จากฐานความรู้และการปฏิบัติการจริงของภาคีเครือข่าย ตลอดจนได้ค้นหาโอกาสในการยกระดับการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะได้อย่างครอบคลุม

สนใจเข้าร่วม “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment