เรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ

เรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ

เพราะเราทุกคนควรรู้สึกภูมิใจในตนเอง ได้แสดงออก และบรรลุถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากการเหมารวมลักษณะทางเพศ มาเป็นข้อจำกัดต่อ สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยต่อวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย

การยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง โดยไม่แบ่งแยกเพศนั้น เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข นำไปสู่การออกแบบสังคมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การจ้างงาน หรือแม้แต่บทบาททางสังคม

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับเครือข่ายภาคี คำนึงและขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะรอบด้านแก่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งนับเป็น 1 ใน 10 กลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ซึ่งส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสี่ยงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เราได้เตรียมเนื้อหาและกิจกรรมดี ๆ ให้คนที่สนใจและคนทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ จุดเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ บริเวณจุดลงทะเบียนของงานฯ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย “The Genderbread Person” 4 คำถามรู้จักตัวเองได้มากขึ้น ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ Sexual Orientation (รสนิยมทางเพศ/แฟนใฝ่ฝัน) Gender Identity (อัตลักษณ์ทางเพศ) Gender Expression (การแสดงออกทางเพศภาวะ) และเพศสรีระ (Sex Characteristic) รวมถึงการใช้สรรพนามระบุเพศ กิจกรรม “Gender Mosaic” และ กิจกรรม “GenDHL” แพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ และอัปเดตความรู้ด้านสุขภาพในหลากหลายประเด็น โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย พร้อมห้องย่อยให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพิ่มเติมได้ในงานฯ ณ ห้องย่อยที่ 6: กลุ่มเฉพาะที่เปราะบางทับซ้อนทางเพศสภาวะ โดย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เพราะการยอมรับและเข้าใจความหลากหลายทางเพศได้อย่างแท้จริงนั้น เริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเอง เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพที่ตนมี ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการมองเห็นความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายต่อไปในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ “นับเราด้วยคน” และ เว็บไซต์ https://section09.thaihealth.or.th/voiceofthevoiceless2nd/

#สสส #นับเราด้วยคน #Vov2 #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #voiceofthevoiceless #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment