ภาพกิจกรรมห้องย่อย : แรงงานข้ามชาติกับสิทธิที่ไปไม่ถึง: บทบาทภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ต่อการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนา โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 15 องค์กรภาคี

BH2_0916
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment