กิจกรรม 2: เสียงสะท้อนความรุนแรง

เปิดประสบการณ์ตรง ผ่าน 6 กิจกรรมห้องย่อย
                          เพื่อสื่อสารสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อสื่อสารผลกระทบความรุนแรงที่กลุ่มเปราะบางได้รับจากประสบการณ์ตรง โดยจะเน้นเรื่องราวของกลุ่ม ชาติพันธุ์ กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนมุสลิมจากชายแดนใต้ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มชาติพันธ์ุ คนพิการ ความหลากหลายทางเพศ เเละมุสลิม

กำหนดการ

Sapphire 103

เวลา กิจกรรม
13.30-14.00 น. ทำความรู้จักอัตลักษณ์ของเรา
14.00-14.20 น. ทำความรู้จัก 5 ปัจจัยที่นำไปสู่ความเปราะบาง
14.20-15.20 น. วงสนทนา : อัตลักษณ์ที่ส่งผลกับเราในชีวิตประจำวัน
15.20-15.30 น. พักเบรก
15.30-16.00 น. สะท้อนการเรียนรู้จากวงสนทนา
16.00-16.30 น. ความรุนเเรงในสังคมที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มเฉพาะ
16.30-17.00 น. สรุปกิจกรรม

ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment