ร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย” ปี 2565

thai health promotion journal 2022

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565
(Thai Health Promotion Journal 2022)

            –   เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งเชิงวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย
            – เพื่อยกระดับเเละเผยเเพร่บทความข้อมูลวิชาการทางสุขภาพในมิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
            – เพื่อเป็นเเหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการของบุคลากรเเละเครือข่ายที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติ
           – เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย – Thai Health Promotion Journal

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment