ชวนฟังเสวนา “Universal Design and University”

universal design and university

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ: universal design and university
ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.
ณ Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
.
วิทยากรร่วมเสวนา
ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ (KU UDC)
ผศ.กตัญญู หอสูติสิมา (MSU UDC)
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ผศ.ดร. รัฐพงษ์ องคสิทธิ์ (CMU UDC)
.
พิธีกรดำเนินรายการ
คุณพริม มณีโชติ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment