“เมื่อท้องถนนเป็นที่ทำงานของพวกเรา” ชีวิตเราจึงมีความเสี่ยง

“เมื่อท้องถนนเป็นที่ทำงานของพวกเรา” . มอเตอร์ไซด์รับจ้างและไรเดอร์ ที่มีท้องถนนเป็นสำนักงาน ทำงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายประการ ได้แก่ ความปลอดภัยบนท้องถนน ความเครียดจากผู้โดยสารและลูกค้า รวมไปถึงสุขภาพร่างกายจากการทำงานหนักในแต่ละวัน ที่ต้องการกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือการมีสิทธิที่สอดคล้องกับสภาพการทำงาน ด้วยการรับฟังเสียงของทุกคนอย่างเท่าเทียมกับ "เวทีเล่าสู่กันฟัง"

 

“เมื่อท้องถนนเป็นที่ทำงานของพวกเรา”
.
มอเตอร์ไซด์รับจ้างและไรเดอร์ ที่มีท้องถนนเป็นสำนักงาน ทำงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายประการ ได้แก่ ความปลอดภัยบนท้องถนน ความเครียดจากผู้โดยสารและลูกค้า รวมไปถึงสุขภาพร่างกายจากการทำงานหนักในแต่ละวัน ที่ต้องการกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือการมีสิทธิที่สอดคล้องกับสภาพการทำงาน ด้วยการรับฟังเสียงของทุกคนอย่างเท่าเทียมกับ “เวทีเล่าสู่กันฟัง”
.
สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.
ขอเชิญภาคีเครือข่ายทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “เล่าสู่กันฟัง” สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 8
.
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12,00 น.
ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
.
สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/aJGT8Lzgj8AAhzRu8

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment