เเถลงข่าว “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ”

“โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ”

เชิญชมการแถลงข่าวโครงการฯ ผ่านทาง Facebook Live
ทางเพจ พลศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

“โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ”

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม
จนก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี โดยการผลักดันของผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ


พบกับ
                                    1. ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา/ที่ปรึกษาโครงการ
                                    2. ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา สำหรับเด็กพิเศษ/ที่ปรึกษาโครงการ
                                    3. ศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ที่ปรึกษาโครงการ
                                    4. ดร.สามารถ รัตนสาคร ผู้เชี่ยวชาญโครงการ
                                    5. คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.
                                     6. คุณภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
                                     7. ดร.จิตตวดี ทองทั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล                                                                              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้เชี่ยวชาญโครงการ

ดำเนินงานโดย
                                      โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment