ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดย ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E491D4B9-8A0E-49DD-AFE7-F569C23257E2
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment