ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ โดย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน และเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ

5E6BCD82-F535-4CA0-8ADE-49601853B3BB
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment