ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : การประเมินต้นน้ำ: เครื่องมือพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีคุณภาพ โดย ผศ. ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ และ รศ. ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

5552FE9D-35F4-4262-BC56-E99774046C18
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment