9 การเปลี่ยนแปลง สู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ

9 การเปลี่ยนแปลง สู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” คือ การบอกเล่าถึงเป้าหมายในการทำงานตลอด 12 ปีที่ผ่านมาของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาวะที่ดีทุกมิติทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม จะเป็นพลังสำคัญในการดำเนินชีวิตของประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ ชาติพันธุ์ ประชากรข้ามชาติ มุสลิม ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้หญิง ผู้ต้องขัง และคนไร้บ้าน ซึ่งปลายทางคือ 9 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทุกกลุ่มประชากร ผ่าน นิทรรศการ 9 การเปลี่ยนแปลง 

ใน 9 ประเด็นสำหรับคนที่สนใจขับเคลื่อนงานด้านนี้ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นธรรม การลดความรุนแรงบนฐานเพศ หลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต การจัดสวัสดิการถ้วนหน้า การออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) การเตรียมพร้อมสังคมสูงวัย การมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมพลังของกลุ่มประชากรเฉพาะ และการสานพลังภาคประชาสังคม ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ผ่านการชมนิทรรศการ และหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับ “หนังสือ 9 การเปลี่ยนแปลง” ที่บริเวณลานนิทรรศการ

มาเรียนรู้และก้าวไปด้วยกับนิทรรศการ 9 การเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำหรับท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

เพื่อร่วมกันส่งต่อพลัง สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้ทุกเสียงได้รับฟัง และเกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพให้กับทุกคนในสังคม

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment