ห้องย่อย 6: อัตลักษณ์เชิงซ้อนกับความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ

กำหนดการ

Sapphire 105

เวลา กิจกรรม
12.30-13.00 น. เปิดลงทะเบียน
13.00-13.15 น. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานกิจกรรมห้องย่อยเกี่ยวกับห้องย่อย
โดย คุณจำรอง แพงหนองยาง รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการในฐานะผู้จัดการโครงการฯ
13.15-15.00 น. เวทีเสียงสะท้อนสะท้อนปัญหาและความต้องการที่ประชากรกลุ่มเฉพาะที่มีอัตลักษณ์เชิงซ้อน
(กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่มีอัตลักษณ์เชิงซ้อนเป็นคนหูหนวก ข้ามชาติ และพนักงานบริการ )

โดยแกนนำประชากรกลุ่มเฉพาะที่มีอัตลักษณ์เชิงซ้อน
– คุณอัญชณาภรณ์ พิลาสุตา
– คุณ Kimhiek Thy
– คุณสายสมร มูลวิลัย
– คุณนับดาว องคอภิชาต
15.00-16.45 น. พลังของอัตลักษณ์เชิงซ้อนเพื่อความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ
“ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของคนพิการ”
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
“ความหลากหลายทางเพศบนความซับซ้อนเเละเปราะบาง”
ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เเละประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

“ทำงานเพื่อให้โอกาส เพิ่มสิทธิของพนักงานบริการ เเละเเรงงานข้ามชาติ”
คุณสุรางค์ จันทร์เเย้ม
ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
16.45-17.00 น. สรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย คุณจำรอง แพงหนองยาง
รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการในฐานะผู้จัดการโครงการฯ
ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง : ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                           เมืองที่ไม่ทิ้งใคร (Inclusive city) ต่างก็เป็นเมืองที่หลายเมืองใฝ่ฝัน เมืองที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่และบริการทั้งหมดในเมืองได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อ ซึ่งการสร้างเมืองไม่ทิ้งใครไม่ใช่เรื่องง่าย หลายเมืองไม่รู้จะเริ่มสร้างอย่างไร จะต้องใช้กระบวนการ กลยุทธ์และวางแผนอย่างไรท่ามกลางข้อจำกัดที่มีอยู่อย่างมากมาย การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้จะนำเอาผู้บริหารเมืองและระบบขนส่งสาธารณะมาพูดคุยกันเพื่อนำเอาบทเรียน ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการสร้างเมืองไม่ทิ้งใครมาเล่าสู่กันฟัง สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงให้แนวทางในการพัฒนาแก่เมืองอื่นๆ ที่สนใจจะพัฒนาเมืองเพื่อคนทั้งมวล

กำหนดการ

Sapphire 205

เวลา กิจกรรม
12.30-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-14.30 น. สสส.ขับ…ภาคีเคลื่อน: อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
โดย คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
14.30-15.00 น. นิทรรศการเมืองไม่ทิ้งใครและกิจกรรมนำเข้าสู่การเสวนาเมืองที่ไม่ทิ้งใคร
15.00-16.30 น. เสวนาเรื่อง “เมืองในอนาคตควรเป็นแบบไหน เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร”
 • เมืองดีเด่นด้านการออกแบบเมืองเพื่อคนทั้งมวลของประเทศญี่ปุ่นสร้างได้อย่างไร
  ตัวแทนจากเทศบาลเมือง Akashi ประเทศญี่ปุ่น
 • กรุงเทพ…เมืองท่องเที่ยว เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร
  ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร
 • ทิศทางและอนาคตการพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่ง (TOD) ของประเทศไทย
  ตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • ผู้ดำเนินรายการ: นายสว่าง ศรีสม
  ประธานฝ่ายแผนงานและโครงการ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)
  16.30-17.00 น. เสียงจากเครือข่ายเมืองที่ไม่ทิ้งใคร : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเมืองที่ไม่ทิ้งใคร

  สิทธิทางสุขภาวะอันชอบธรรม
  ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์เชิงซ้อน

  LGBTIQ+” หรือเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศอันหลากหลาย ประชากรกลุ่มเฉพาะที่ถูกสังคมละเลย ประชากรกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ที่ทับซ้อนของการเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นประชากรที่มีทั้งความเปราะบาง (Vulnerability) และมีความเสี่ยง (Risk) มักถูกจำกัดการเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จนเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ         

  LGBTIQ+ กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์เชิงซ้อน 3 กลุ่มนี้

  1. กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์ในกลุ่มคนหูหนวก

  2. กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์เป็นแรงงานข้ามชาติ

  3. กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์พนักงานบริการ

  จะเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาผ่านประสบการณ์จริงที่ขาดโอกาสและสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยมีโจทย์นำการแลกเปลี่ยนว่า จะทำอย่างไร LGBTIQ+ ที่ถูกขึงตรึงบนปัญหาเหล่านี้ ได้รับการแก้ไขเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ได้รับโอกาสและมีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพเหมือนทุกคน

  เสียงสะท้อนจากปลายนิ้วมือ ความเงียบที่ดังจาก “ภาษามือ”

  กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์ในกลุ่มคนหูหนวก ไม่ได้หมายถึงคนหูหนวกเท่านั้น        ยังรวมถึงคนหูตึงด้วย ดังนั้นเสียงของคนกลุ่มนี้จึงพูดผ่าน “ภาษามือ” ปัญหาของคนหูหนวกและหูตึงที่พบบ่อย    ก็คือสื่อสารกันไม่เข้าใจ หรือล่ามแปลไม่ครบ ดังนั้นเสียงของคนกลุ่มนี้จึงพูดผ่าน “ภาษามือ” ปัญหาของคนหูหนวกและหูตึงที่พบบ่อย ก็คือสื่อสารกันไม่เข้าใจ หรือล่ามแปลไม่ครบ 

  “คุณแบงก์” ตัวแทน LGBTIQ+ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เล่าว่า ตนเป็นคนหูตึง มีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่สังคมมองว่าเป็นคนปกติ จริง ๆ แล้ว คนหูตึงเป็นคนพิการที่มีปัญหาการได้ยิน ทำให้ขาดโอกาสทั้งมิติด้านสังคมที่สังคมมองว่าคนหูตึงเป็นคนปกติ ด้านความรู้ระดับมหาวิทยาลัยเพราะขาดความเข้าใจ และไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ สุดท้ายต้องลาออกจากระบบการศึกษา สำหรับมิติด้านสุขภาพ ยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการจากสวัดิการรัฐในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและใส่เครื่องช่วยฟังราคาหลักล้านบาท

  “คุณยูโร” Miss Trans Beauty จ.สงขลา LGBTIQ+ กลุ่มคนหูหนวก อีกหนึ่งเสียงสะท้อนการขาดโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพ เพราะรู้สึกอายเวลาไปรับบริการทางการแพทย์ เคยถูกมองจากเจ้าหน้าที่รัฐเวลายื่นบัตรประชาชน โดนบูลลี่ว่าเป็นนาย ทำไมเป็นสาวสอง ทำให้ไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเทคยาฮอร์โมน  ที่ปลอดภัยและการตรวจร่างกายระดับฮอร์โมน อยากให้รักคนหูหนวกเท่ากับคนปกติ

  เสียงของภาษาอื่นที่แปลกออกไปของแรงงานข้ามชาติ

  กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์เป็นแรงงานข้ามชาติถูกทับซ้อนด้วยเงื่อนไขทางกฎหมาย ย้ายถิ่นฐานมาเพื่อหาโอกาส แต่ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนเพราะเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะสุขภาพ การศึกษาและสิทธิขั้นพื้นฐาน แม้ LGBTIQ+ แรงข้ามข้ามชาติกลุ่มนี้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

   

  “ใครก็ได้ช่วยฉันที ขายตัวไม่ใช่อาชญากร My Pussy is my business”

  เสียงของภาษาไทยที่ต้องเปิดใจถึงจะได้ยิน

  LGBTIQ+ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอัตลักษณ์พนักงานบริการ เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีทั้งความเปราะบางและมีความเสี่ยง เช่น นางโชว์พัทยา นอกจากโชว์ยังถูกบังคับหาแขก กลัวการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก กลัวโดนตบตี กลัวติดโรค กลัวพ่อแม่รู้ กลัวตำรวจจับ กลัวสังคมบูลลี่ 

  พนักงานบริการทางเพศ ไม่ใช่อาชญากร อย่ามองด้วยสายตาดูหมิ่นเหยียดหยาม จนไม่กล้าไปใช้บริการด้านสุขภาพเพียงเพราะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจนติดโรค

   

  “บริการเป็นธรรม เข้าถึงเท่าเทียม”

  ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของคนพิการ

  พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ถ่ายทอดประสบการณ์ เราจะทำอย่างไรทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์ สำหรับคนหูหนวก สิ่งที่เป็นปัญหาแรกคือ ภาษา

  การจะแก้ปัญหาเรื่องภาษาได้นั้น ต้องเรียนภาษามือกันตั้งแต่ในบ้านและโรงเรียน ซึ่งต้องทำให้ภาษาเป็นที่รู้จักและถูกยอมรับ มีการพัฒนาระบบล่ามสู่มาตรฐาน จึงเกิดการพัฒนาบริการสู่การได้รับบริการสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมทำให้เกิดความเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

   

  “ความหลากหลายทางเพศบนความซับซ้อนและเปราะบาง”

  สังคมไทยยอมรับแต่ไม่เข้าใจ

  ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า สังคมไทยยอมรับ LQBTIQ+ แต่ไม่เข้าใจ สังคมไทยยังยอมรับอย่างมีเงื่อนไข ให้อยู่ร่วมกันได้แต่ได้สิทธิเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่เท่าเทียม

  คนในสังคมต้อง “ไม่มักง่ายที่ไปใส่เครื่องหมายเท่ากับให้คนอื่น” และ “ไม่มักง่ายที่ไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับให้คนอื่น” จนนำไปสู่อคติ

   Swing

  “ทำงานเพื่อให้เห็นโอกาส เพิ่มสิทธิของพนักงานบริการและแรงงานข้ามชาติ”

  คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing) เล่าว่า อาชีพค้าประเวณีมีมานานแล้ว ภาพความเข้าใจของคนทั่วไปมีเฉพาะเพศหญิง แต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีเพียงเพศเดียว

  ด้วยอาชีพของพนักงานบริการถูกผลักให้มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เมื่อติดโรคก็ไม่กล้าไปรับบริการ  กลุ่มคนนี้รู้สึกเจ็บปวด ต้องการพื้นที่และมีกลุ่มสนับสนุน

  สังคมไทยต้องไม่ใจร้าย ต้องเปิดใจให้พื้นที่ให้พวกเขามาคิดร่วมกัน เพื่อฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ให้รักและเคารพตัวเอง ได้ออกมาสร้างพลังให้สิทธิเหมือนกับคนในสังคม โดยต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ ค้นหาในสิ่งที่ต้องการ เป็นเครือข่ายกัน กำหนดช่องทางและเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบในการจัดบริการด้านสุขภาพไปให้สุดในเรื่องการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม LGBTIQ+ เชื่อว่าถ้าไปด้วยกัน จะไปได้ไกลอย่างแน่นอน

  บทความ: งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566
  โดย บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
  ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to documentation.


  Download
  Shares:
  QR Code :
  QR Code

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please input comment