กิจกรรม 1: อ่านมนุษย์

เปิดประสบการณ์ตรง ผ่าน 6 กิจกรรมห้องย่อย

                            ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายและขาดการเชื่อมโยง ผู้คนล้วนแต่อยู่ในการรับรู้ในความคิด ความเชื่อเดียวกัน (echo chamber) ส่งผลให้คนขาดความเข้าใจระหว่างกลุ่มคน หรือลักษณะที่แตกต่างไปจากตนเองมากขึ้น และเกิดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม ส่งผลต่อปัญหาสุขภาวะในหลายมิติ งานอ่านมนุษย์ เป็นการเรียนรู้กันระหว่างบุคคลที่แตกต่างเพื่อเปลี่ยนเจตคติและเน้นสร้างความเข้าอกเข้าใจกัน (empathy) ในความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ความคิด ความเชื่อ รูปแบบชีวิต และนำไปสู่สังคมที่ยอมรับความหลากหลาย

                            งานอ่านมนุษย์ เป็นการเรียนรู้ระหว่างบุคคลที่เเตกต่าง เพื่อเปลี่ยนเจตคติเเละเน้นสร้างความเข้าอกเข้าใจกัน (Empathy) ในความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีลักษณะเเตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ความคิด ความเชื่อ รูปเเบบชีวิต เเละนำไปสู่สังคมที่ยอมรับความหลากหลาย 

                            รูปเเบบการจัด ผู้เข้าร่วมจะได้มาอ่านหนังสือมนุษย์ที่สังคมมักมีความเข้าใจผิด อคติ หรือการตัดสินพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัว (ประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ ) เป็นดอกาสที่เราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากตัวจริงเสียงจริงของลักษณะที่เรามีอคติทั้งรู้เเละไม่รู้ตัว ได้รับฟังจนเข้าอกเข้าใจเเละเห็นความเเตกต่างหลากหลายที่มีจุดร่วมเหมือนกัน 

                            กิจกรรมนี้จัด 2 รอบ รอบละ 1.30 ชม. โดยรับสมัครคนอ่านรอบละไม่เกิน 30 คน โดยมีผู้อ่าน 1-2 คน ต่อหนังสือมนุษย์ 1 คนในเเต่ละรอบประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมผู้อ่าน กิจกรรมอ่านมนุษย์ เเละสะท้อนกิจกรรม

กำหนดการ

Sapphire 106

เวลากิจกรรม
13.30-15.00 น.กิจกรรม “อ่านมนุษย์” รอบที่ 1
15.30-17.00 น.กิจกรรม “อ่านมนุษย์” รอบที่ 2
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment