26 May 2023

Time

9:30 น. - 15:00 น.
At ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
Share:

เวทีเล่าสู่กันฟัง สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 4 “ยังไงต่อ…หลังการเลือกตั้ง”

Back
0
เวทีเล่าสู่กันฟัง สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 4 “ยังไงต่อ...หลังการเลือกตั้ง” วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ
 

กำหนดการเวทีเล่าสู่กันฟัง สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 4 “ยังไงต่อ…หลังการเลือกตั้ง”
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ

 

09.00 – 09.30 น. กิจกรรมเช็คอิน เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมผู้เข้าประชุม
09.30 – 09.45 น. การขับเคลื่อนนโยบายของภาคีเครือข่ายสสส.ก่อนการเลือกตั้ง
โดย ผู้อำนวยการสำนัก 9
09.45 – 10.00 น. วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนัก 9
โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิจัยอาวุโส TDRI
10.00 – 12.00 น. ชวนคิด ชวนเสวนา “ยังไงต่อ…หลังการเลือกตั้ง”แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวทางในการทำงานต่อจากนี้
โดย ภาคีเครือข่าย สำนัก 9ดำเนินการแลกเปลี่ยนและอภิปราย โดย คุณวันชัย บุญประชา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. เปิดวงเสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างภาคี (นัดหมายแลกเปลี่ยนตามอัธยาศัย)
QR Code :
QR Code
Tags