15 November 2023

Time

9:30 น. - 0:00 น.
At ห้อง 414 ชั้น 4
Share:

เวที “เล่าสู่กันฟัง” สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 8

Back
0
“เมื่อท้องถนนเป็นที่ทำงานของพวกเรา” . มอเตอร์ไซด์รับจ้างและไรเดอร์ ที่มีท้องถนนเป็นสำนักงาน ทำงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายประการ ได้แก่ ความปลอดภัยบนท้องถนน ความเครียดจากผู้โดยสารและลูกค้า รวมไปถึงสุขภาพร่างกายจากการทำงานหนักในแต่ละวัน ที่ต้องการกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือการมีสิทธิที่สอดคล้องกับสภาพการทำงาน ด้วยการรับฟังเสียงของทุกคนอย่างเท่าเทียมกับ "เวทีเล่าสู่กันฟัง"
 
QR Code :
QR Code
Tags