15 March 2023

Time

10:00 น. - 12:00 น.
At Facebook Live ทางเพจ พลศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Share:

เเถลงข่าว “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ”

Back
0
“โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ”
 
QR Code :
QR Code
Tags