25 June 2024

Time

10:00 น. - 16:00 น.
At Online
Share:

Workshop การนำความรู้เพื่อฟื้นฟูเด็กพิการเเละคนพิการ

Back
0
ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากร และบุคคลผู้สนใจทั่วไปมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 1 (Ep.2) หัวข้อ "การใช้ถาดทรายและของเล่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจตนเอง สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล" วิทยากรโดย นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ และ กิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 (Ep.3) หัวข้อ "ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล" วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ . ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ช่วงเช้า Ep.2 เวลา 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย EP.3 เวลา 14.00-16.00 น. . มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) X ร่วมมือกับ Child Impact นับเราด้วยคน ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และ สสส. . #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #ChildImpact #สสส #นับเราด้วยคน #ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร #ประชาคมคนพิการ #กรุงเทพมหานคร #สสส #ดิจิทัลแพลตฟอร์ม #Childimpact #การศึกษา #Healthtalk #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ
ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากร และบุคคลผู้สนใจทั่วไปมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในกิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 1 (Ep.2) หัวข้อ “การใช้ถาดทรายและของเล่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจตนเอง สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล” วิทยากรโดย นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
และ กิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 (Ep.3) หัวข้อ “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล” วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
.
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ช่วงเช้า Ep.2 เวลา 10.00-12.00 น.
ช่วงบ่าย EP.3 เวลา 14.00-16.00 น.
.
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) X ร่วมมือกับ Child Impact นับเราด้วยคน ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และ สสส.
.
#มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #ChildImpact
#สสส #นับเราด้วยคน #ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร #ประชาคมคนพิการ #กรุงเทพมหานคร
#สสส #ดิจิทัลแพลตฟอร์ม #Childimpact #การศึกษา #Healthtalk #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ

 

 

 

QR Code :
QR Code
Tags