18 December 2023

Time

19:00 น. - 20:00 น.
At Online
Share:

ขอเชิญรับฟังแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ

Back
0

การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ขอเชิญรับฟัง แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สำหรับภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ พบกับกิจกรรม การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน บอกเล่า "เกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ" แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

QR Code :
QR Code
Tags