18 May 2023

Time

8:30 น. - 11:00 น.
At ห้องประชุมทัพพระยา (401) ศาลาว่การเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Share:

พิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ 2566

Back
0

กำหนดการ
พิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยาและการส่งต่อบริการกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมทัพพระยา (401) ศาลาว่การเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

08.30 – 09.30 น.   ลงทะเบียน (1) / รับ Snack Box
09.30 – 10.15 น. ช่วงก่อนพิธีลงนามฯ (2)
กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ / ผู้เข้าร่วมงาน
โดยนายธนวัฒน์ ตาลทอง ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ และ
นางสาวมลฤดี เจริญทรัพย์ นักพัฒนาสังคม / ผู้จัด
ชมวีติทัศน์ กระทรวง พม. 10 นาที (3)
พม. จับมือ มท. ช่วยคนไทยไม่ไว้สิทธิทางทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้าน
คนไร้บ้านที่ไม่ถูกลืม โดย ศคท.ชลบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนามฯ (4)
โดยนางสาวนันทภัด ปองสุข ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี
ประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามฯ
โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา
10.15 – 11.00 น. ผู้บริหาร ร่วมลงนาม 12 หน่วย (5)
– พิธีลงนามพร้อมกัน
– ผู้บริหารของเมืองพัทยา ร่วมบันทึกภาพ กับเครือข่ายตามบันทึกฯ และแขกผู้มีเกียรติ

 

หมายเหตุ
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– ผู้เข้าร่วมงานรับชุดอาหารกลางวัน หลังเสร็จพีชีลงนามฯ
– การแต่งกายชุดสุภาพ

QR Code :
QR Code
Tags