15 October 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ TALK & SHARE : PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ

Back
0
กำหนดการ TALK & SHARE : PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ
กำหนดการ TALK & SHARE : PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ
กำหนดการ
TALK & SHARE : PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ถ่ายทอดสดออนไลน์
สําหรับประชาชนทั่วไป FB ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
สําหรับกลุ่มสื่อมวลชน ร่วมกับระบบ ZOOM
13.45 – 14.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนเข้าร่วมในระบบ ZOOM
14.00 – 14.05 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ
14.05 – 14.27 น.     คุยเทรนด์สุขภาพ และ FAKE News ด้านสุขภาพในปัจจุบัน
โดย คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.
โค้ชฟ้าใส พึ่งอุดม ผู้ก่อตั้ง FIT JUNCTIONS
14.27 – 14.30 น.     วิดีโอแนะนํา PERSONA HEALTH
14.31 – 15.15 น.     TALK & SHARE : เปิดตัวความร่วมมือ PERSONA HEALTH
15.15 – 15.30 น.      พิธีกรกล่าวขอบคุณ
พูดคุยตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนในระบบ ZOOM
หมายเหตุ
ดําเนินการจัดงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบออนไลน์ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ที่ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 20 คน
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
QR Code :
QR Code
Tags