20 November 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีผู้สูงอายุ

Back
0
กำหนดการ
กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ และสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ดูแล 
โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีผู้สูงอายุ”
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2564  เวลา 07.00-16.00 น.
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนสุภาพงษ์ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
07.00 – 07.15 น.     ลงทะเบียน
07.15 – 09.00 น.     ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
โดย คณะทำงาน
09.00 – 09.15 น.     พิธีเปิดกิจกรรม
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา สู่วิทย์)
กล่าวรายงาน
โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ ชูชาญ)
09.15 – 09.30 น.     แนะนำคณะทำงานและสรุปการดำเนินงานโครงการฯ
โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ไทยแท้)
09.30 – 09.45 น.     การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพระโขนง
โดย ผู้อำนวยการเขตพระโขนง
09.45 – 10.15 น.     การสนับสนุนและความคาดหวังต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7)
(แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก)
10.15 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.45 น.     เส้นทางสู่ความสำเร็จและผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ
ในบริบทชุมชนเมือง
โดย ที่ปรึกษาโครงการฯ
(ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายแพทย์วงศ์วัฒน์ ลิ่วลักษณ์)
10.45 – 12.00 น.     แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ร่วมคิด ร่วมทำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ชุมชนสุภาพงษ์” และนำเสนอ
โดย คณะทำงาน
12.15 – 13.15 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30 น.     ประชุมคณะทำงาน แกนนำสุขภาพของชุมชน ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
และเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานต่อไป
14.30 – 14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
 14.45 – 16.00 น.     สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
QR Code :
QR Code
Tags