16 October 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ เสาร์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ถอดรหัส สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก

Back
0
กำหนดการ เสาร์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ถอดรหัส สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก
กำหนดการ
เสาร์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ถอดรหัส สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
รับชมผ่านทาง Facebook Live
14.00 – 16.00 น.     พบกับ
“ส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพกายและใจ และพร้อมเผชิญวิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง”
โดย คุณยุคนธร พรมเดช จากโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้ เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเเรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19
“การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสของกลุ่มแรงงานในระบบ ที่ได้ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทั้งทางกายและใจ ผ่านการเสริมพลังให้ ฮึด ฮึ สู้”เป็นอย่างไร
โดย คุณบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ จากโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 : ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ บรรเทาหนี้ครัวเรือน
ผ่านการชวนคิดชวนคุยจาก
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬาม.รังสิต และคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สสส.
ร่วมรับฟังแนวทางการถอดรหัสโดย
คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย และรองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สสส.
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code
Tags