29 October 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ อบรม Online ภาคีเครือข่าย สสส. ที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ ความรู้ฐานราก 3 มิติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

Back
0
กำหนดการ อบรม Online ภาคีเครือข่าย สสส. ที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ ความรู้ฐานราก 3 มิติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
กำหนดการ
อบรม Online ภาคีเครือข่าย สสส. ที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
หัวข้อ ความรู้ฐานราก 3 มิติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (EF +Self และพัฒนาการ4 ด้าน)
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.     หัวข้อ
– สถานการณ์เด็ก เยาวชน และโลกปัจจุบัน
– Why EF?
– What EF?
– มาทำความรู้จักกับความรู้ฐานราก 3 มิติ
วิทยากร
• คุณสุภาวดี หาญเมธี
ประธานสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
• อ. ธิดา พิทักษ์สินสุข
อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
•ผ.ศ. วิริยาภรณ์ อุดมระติ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code
Tags