15 November 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 กลุ่มผู้สูงอายุ

Back
0
กำหนดการ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 
ให้กับภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา  14.00 – 15.00 น.
ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
14.00 – 14.10 น.     กล่าวต้อนรับ โดย ผู้นำชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
14.10 – 14.40 น.     สสส. มอบของให้ผู้สูงอายุ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง
14.40 – 15.00 น.     ลงพื้นที่มอบของตามบ้านเรือนให้ผู้สูงอายุ
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code
Tags