04 March 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth Inno Awards ครั้งที่ 3

Back
0
กำหนดการ
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “ThaiHealth Inno Awards” ครั้งที่ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
14:30 – 15:00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
15:00 – 15:05 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
“ThaiHealth Inno Awards” ครั้งที่ 3
15:05 – 15:15 น.     ชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมการประกวด
15:15 – 15:25 น.     กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
15.25 – 15.35 น.     กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
15:35 – 16:00 น.     มอบรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ทีมที่ได้รับรางวัล
โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7
16:00 – 16:10 น.     ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
16:10 – 16:30 น.     เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม
QR Code :
QR Code
Tags