17 February 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ งานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน เล่นเปลี่ยนโลก

Back
0
กำหนดการ
งานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน “เล่นเปลี่ยนโลก”
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ลานจอดรถ อาคาร 5 กรมอนามัย
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียน + ตรวจคัดกรอง
13.30 – 13.40 น.     ชมนิทรรศการรูปภาพผู้อำนวยการเล่น (play worker) + บูธคลัสเตอร์ 4 บูธ
13.40 – 13.55 น.     ชมลานเล่น Play Anywhere Play Anytime (Family Free Fun)
3 บริบท ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน
13.55 – 14.00 น.     ชมวีดีทัศน์ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
14.00 – 14.25 น.     พิธีแถลงข่าว การขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้อำนวยการเล่น (play worker) เชิงรุก
 • ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมอนามัย
 • คุณประพจน์ บุญมี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
 • คุณณัฐยา บุญภักดี ผอ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.
 • คุณเชษฐา มั่นคง ผอ. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
14.25 – 14.35 น.     เปิดตัวหลักสูตรการอบรมทักษะผู้อำนวยการเล่น (play worker) ออนไลน์ และถ่ายภาพร่วมกัน
14.35 – 14.50 น.     พิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมทักษะผู้อำนวยการเล่น (play worker)
14.50 – 15.00 น.     สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code
Tags