29 May 2023-02 June 2023

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At Onsite/Online
Share:

อบรมหลักสูตรการออกเเบบเพื่อทุกคน ครั้งที่ 3

Back
0

การออกเเบบเพื่อทุกคน UD Academy 3 : หลักสูตรการออกเเบบเพื่อทุกคน ครั้งที่ 3 โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ รูปแบบการเรียน มี 2 ทางเลือก Onsite & Online Course หัวข้อการอบรม แนวคิตการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เข้าใอผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อม Workshop จ้าลองสถานการณ์ - กฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อม Workshop การใช้แบบประเป็นหน้างานจริง กฎหมายการออกแนบสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รู้จักและเข้าใจการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ UD หลักสูตรนี้เหมาะกับ สถาปนิก นักออกแบบ ผู้บริหารอาคาร ทีมพัฒนาธุรก็จอสังหาริมทรัพย์ กองช่าง ฝ่ายดูแลอาคาร ภาครัฐและเอกชน ผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ หน่วยงานที่สนใจจัดด้านผู้สูงอายุและคนพิการ

QR Code :
QR Code
Tags