ชวนฟังเเนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือใน “การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ”

การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ขอเชิญรับฟัง แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สำหรับภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ พบกับกิจกรรม การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน บอกเล่า "เกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ" แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

ขอเชิญรับฟังแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
สำหรับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
พบกับกิจกรรม
 การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 บอกเล่า “เกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ”
แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
.
โดย
นางภรณี ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการ
สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สน.9)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และทีมนักวิชาการจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สน.9)
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผล
ภายใต้แนวคิด “นับเราด้วยคน”

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment