วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ” จังหวัดอุบลราชธานี

วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ” จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยโครงการ ”การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”
ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
และพันธมิตรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
.
ได้เชิญชวนคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมงาน “วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เวลา 08.00-16.00 น.

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment