ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสร้างสุข ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”

วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยโครงการ “การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”
ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
.
ได้เชิญชวนคนพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมงาน “วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment