ถอดรหัสนโยบาย ‘บำนาญ’ ผ่านสวัสดิการ 3 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก

หลังจบเสวนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบาย ‘บำนาญถ้วนหน้า’ มีคำถามมากมายตามมา ว่าสิ่งนี้ทำได้จริงมากน้อยเพียงใด มีแนวทางการดำเนินนโยบายอย่างไร

วันนี้ ‘ยังแจ่ม’ เสนอแนวทางสร้างระบบบำนาญแห่งชาติ ผ่านกรณีตัวอย่าง 3 ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบบำนาญดีที่สุดในโลก อ้างอิงจาก Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) บริษัทให้คำปรึกษาด้าน HR และการบริหารสินทรัพย์จากสหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่การจัดอันดับระบบบำนาญของประเทศต่างๆ 44 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2022

หากนำแนวทางการจัดสรรบำนาญจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบสวัสดิการดูแลผู้คนมาปรับใช้ ให้เข้ากับสภาวะทางการเงินและสังคมของประเทศไทย เชื่อว่าจะสามารถยกระดับบำนาญในไทยให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ชีวิตได้

ไอซ์แลนด์

บำนาญ 3 ระบบ ได้แก่

1) เงินบำนาญสาธารณะจากภาษีประชาชน

 • จัดเก็บภาษี 15% ของรายได้เฉลี่ย
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ จะได้รับเงินบำนาญสูงสุดถึง 70% ของรายได้เฉลี่ย
 • เงินบำนาญของรัฐจะปรับตามอัตราค่าจ้าง
 • บุคคลทั่วไปจะได้รับเงินบำนาญเมื่ออายุ 67 ปี

2) เงินบำนาญจากการประกอบอาชีพ

 • ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถเบิกเงินบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 65 ปี (ภายใต้เงื่อนไขบางประการ)

3) เงินบำนาญส่วนตัว

*สวัสดิการเสริม อาทิ เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อยู่คนเดียว เงินช่วยเหลือยานพาหนะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล ค่าไฟจากการใช้เครื่องออกซิเจน และเครื่องช่วยฟัง

เนเธอร์แลนด์

บำนาญ 3 ระบบ ได้แก่

1) เงินบำนาญของรัฐ

 • จ่ายให้ประชาชนอายุ 66 ปีขึ้นไป สูงถึง 70% ของค่าจ้างสุทธิ
 • ทุกคนที่อาศัยหรือทำงานในเนเธอร์แลนด์ อายุ 15-65 ปี มีสิทธิได้รับเงินบำนาญจากรัฐ แม้ไม่ใช่พลเมืองเนเธอร์แลนด์

2) กองทุนบำนาญสะสม

 • เป็นโครงการเงินบำนาญแบบรวมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือบริษัท
 • รูปแบบคล้ายระบบประกันสังคม โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน
 • นำเงินกองทุนไปลงทุน และจ่ายผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ

3) เงินบำนาญส่วนบุคคล

 • ส่วนใหญ่จัดทำโดยผู้ประกอบอาชีพอิสระและพนักงานที่ไม่มีกองทุนบำนาญรวม
 • บุคคลทั่วไปสามารถซื้อและจัดการเงินบำนาญหรือการลงทุนได้อย่างอิสระ เช่น ประกันชีวิต หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้อง

เดนมาร์ก

เงินบำนาญในเดนมาร์กมีทั้งโครงการสาธารณะและโครงการส่วนตัว ประกอบด้วย

1) เงินบำนาญทางสังคมถ้วนหน้า

 • จ่ายให้กับทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงเงินสมทบของผู้เกษียณ
 • จ่ายให้ผู้ที่มีอายุ 67 ปีขึ้นไป
 • มีการปรับจำนวนเงินให้เหมาะสมกับรายได้ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กเป็นเวลา 40 ปี ขณะที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กน้อยกว่า 40 ปี จะได้รับเงินบำนาญในอัตราที่ลดลงตามสัดส่วน

2) เงินบำนาญสำหรับผู้พิการ

 • ได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษี
 • พิจารณาจากศักยภาพในการทำงานและสุขภาพ โดยจะได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและที่อยู่อาศัย

3) เงินบำนาญจากการประกอบอาชีพ

 • ครอบคลุมแรงงานชาวเดนมาร์กเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์
 • นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 2 ใน 3 และลูกจ้างจ่าย 1 ใน 3 ให้กับกองทุน

4) เงินบำนาญส่วนบุคคลและเงินบำนาญเสริม

 • เป็นระบบสมัครใจ และขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของแรงงาน

ที่มา:

https://www.mercer.com/insights/investments/market-outlook-and-trends/mercer-cfa-global-pension-index/

https://www.norden.org/en/info-norden/old-age-pension-iceland

https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/iceland

https://www.expatica.com/nl/finance/retirement/the-dutch-pension-system-106854/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Denmark

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment