‘ชมรมผู้สูงอายุ’ เครือข่ายคลายเหงาที่ชุมชนจัดตั้งเองได้

รู้หรือไม่ สังคมสามารถแก้ไขปัญหาความว้าเหว่และบรรเทาปัญหาด้านสภาพจิตใจของผู้สูงอายุได้ ด้วยการสนับสนุนให้เกิด ‘ชมรมผู้สูงอายุ’ ในชุมชน แต่การตั้งชมรมผู้สูงอายุไม่ใช่อยู่ๆ จะทำได้ทันที ต้องมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำคู่มือชมรมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้คนทั่วไปในระดับชุมชนสามารถก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุได้ โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นการรวมตัวของผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
  2. ต้องมีสมาชิกอายุระหว่าง 25-59 ปี ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวนผู้มีอายุเกิน 60 ปีทั้งหมด (สมาชิกสมทบ)
  3. ควรมีสมาชิกระหว่าง 30-100 คน
  4. มีสถานที่ตั้งชัดเจน และดำเนินงานโดยคนในชุมชน
  5. มีคณะกรรมการจากการเลือกตั้ง มีระเบียบข้อบังคับ และมีการประชุม

วัตถุประสงค์สำคัญของชมรม คือ เพื่อให้ได้พบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคี รักใคร่ เบิกบาน หายเหงา และมีความสุข ผ่านกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา และกิจกรรมอื่นๆ

การดำเนินงานยังสามารถขอทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนอื่นๆ ได้อีกด้วย

หากใครต้องการสร้างชมรมผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โปรดศึกษา ‘คู่มือชมรมผู้สูงอายุ’ ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อขอการรับรองจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดหรือเขตของตนเองได้ทันที หรือขอการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆ อย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

‘คู่มือชมรมผู้สูงอายุ’ โดยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย: https://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20161706104732_1.pdf

‘คู่มือส่งเสริมการดำเนินงานชมรมเครือข่ายคุณภาพ’ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: https://www.dop.go.th/download/knowledge/th1545190789-151_0.pdf

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment