เชิญชวนภาคีเข้าร่วมอบรม “อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี สสส.”

เชิญชวนเพื่อนๆภาคีเข้าร่วมอบรม "อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี สสส."
เชิญชวนเพื่อนๆภาคีเข้าร่วมอบรม "อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี สสส."

                      สสส. โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอประชาสัมพันธ์ผู้รับทุน ภาคีเครือข่ายที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมอบรม “การเสริมทักษะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการทางด้านการเงินและการใช้ระบบบันทีกรับจ่ายโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/pcUyy2hX8Akef6Zg7

การบริหารการเงิน
• เทคนิคการบริหารการเงิน
• การเบิกจ่ายตามระเบียบฯ สสส. /การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
• ข้อควรระวังในการบริหารการเงิน


การตรวจสอบโครงการ
• การตรวจโครงการ ผู้ตรวจสอบ
• โครงการเข้าข่ายต้องตรวจ
• การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบ
• การจัดการหลังตรวจสอบ


การจัดการภาษีอากร
• ความเข้าใจเรื่องภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสส.
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำเอกสารภาษีที่ถูกต้อง


การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาพัสดุ
• แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาพัสดุ
• แนวทางการจัดการครุภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ
• การใช้งานระบบบันทีกรับจ่าย ส่วนการจัดการครุภัณฑ์โครงการ


ระบบบันทึกรับจ่าย (e-fin)
• หลักการของระบบบันทึกรับจ่าย
• ทดลองฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
• สำหรับภาคี ผู้รับทุน ที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
• เลือกรูปแบบอบรมที่สนใจ onsite หรือ online
• กรณีเข้าอบรม onsite ณ สสส.เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ
• การอบรมที่ สสส.รับผู้อบรม 45 ท่าน/รอบ พิจารณาการการสมัครและยืนยันการเข้าร่วม
• ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากโครงการ
• รายละเอียด เอกสารจัดส่งทาง E-Mail

สอบถาม : ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส.
E-Mail : [email protected] โทร 02-343 1500
หรือศูนย์ให้คำปรึกษา [email protected] 02-464-0832-4 ต่อ 19-21

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment