EP.7 “let’s Bake Cooking class : มาทําขนมกันเถอะ”

EP.7 “let’s Bake Cooking class : มาทําขนมกันเถอะ”

ประมวลภาพบรรรยากาศ
กิจกรรม “let’s Bake Cooking class : มาทําขนมกันเถอะ”
กิจกรรมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักภาพ
ให้แก่คนพิการในการนำไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเอง
นำไปสู่สร้างเสริมสุขภาวะในทุกมิติสำหรับคนพิการ

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
สำหรับคนพิการเป็นประจำทุกเดือน
ผ่านทางเพจ “นับเราด้วยคน”

#โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ #สสส.
#สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ #สำนัก9
#ประชากรกลุ่มเฉพาะ
#คนพิการ
#นับเราด้วยคน
#เพราะเราเท่ากัน
#ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ
#กิจกรรมสร้างสรรค์ #ทักษะชีวิต #การเรียนรู้ #พัฒนาศักยภาพ
#ทั่วถึง #เท่าเทียม
#สานพลัง
#สร้างนวัตกรรม
#สื่อสารสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment