ด้วยหัวใจที่เหมือนกัน

แรงงานข้ามชาติไม่ใช่คนอื่น แต่คืออีกคนในสังคมที่มีศักยภาพส่งเสริมชุมชนได้
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม
.
รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ : ด้วยหัวใจที่เหมือนกัน
โดย Mr.Tin Htay
.
ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
Voice of the voiceless #2
.
“ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”
.
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อิมเเพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment