กรอบความพิการที่สังคมสร้าง บินต้านด้วยลมใต้ปีก

ความพิการเกิดจากสังคมตีกรอบไว้ แท้จริงแล้วคนพิการไม่เคยตีกรอบหรือสร้าเงื่อนไขให้กับตัวเองเลย
คนพิการก็มีศักยภาพ และต้องการโอกาสอย่างเท่าเทียมที่ไม่ใช่การสงเคราะห์
สังคมเข้าใจและเห็นศักยภาพของคนพิการ ทลายกรอบที่สังคมเคยตั้งไว้และร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนี้
.
รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ : กรอบความพิการที่สังคมสร้าง บินต้านด้วยลมใต้ปีก
โดย นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์
.
ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
Voice of the voiceless #2
.
“ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”
.
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อิมเเพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment