ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : เตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย…ฝึกลุก ล้มเป็น โดย สำนักงานประสานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.)

47D98FE0-8BDA-4CA4-8C13-F6FEEFC7318B
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment