เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน#2 : เปิดประเด็นชวนคิดชวนถกการขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะ (2)

เปิดประเด็นชวนคิดชวนถกการขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะ

เปิดประเด็น…. . นโยบายภาพรวมกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
            โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
            โดย พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่
ชวนคิดชวนถก… . การขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
             โดย คุณชาญเชาว์ ไชยานุกิจ รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สสส.
            รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ นักวิชาการอิสระ
             อ.ดร.วรงค์ นัยวินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคนันท์

การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
Voice of the voiceless #2 “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”

ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment