เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน#2 : รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ

รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ
 • คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้มีความหลากหลายทางเพศพิการ (การได้ยิน)
 • คุณดวงจิตต์ สีลาจันทร์ ผู้ถูกกระทำความรุนแรง
 • คุณเเทน คนไร้บ้าน
 • Mr. TIN HTAY ประชากรข้ามชาติ (เมียนมา)
 • คุณอรุณี ศรีโต แรงงานนอกระบบสูงอายุ
 • น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์  คนพิการ
 • ในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
  Voice of the voiceless #2
  “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”

  ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
  ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

  Shares:
  QR Code :
  QR Code

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please input comment