การแสดง “The Voice of the Voiceless: เสียงจากดวงดาวที่ไร้เสียง”

การแสดง “The Voice of the Voiceless: เสียงจากดวงดาวที่ไร้เสียง”
ในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
Voice of the voiceless #2
“ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment